Orientácia v akte EÚ o umelej inteligencii: vývojový diagram

Generate an illustration with a 3:2 aspect ratio in a lively and optimistic style, reminiscent of animated movies. The main focus of this image is 'Navigating the EU AI Act.' Visualize a flowchart (decision tree) with various paths and stages mentioned in the article. Include labels like 'Committee vote,' 'Adoption,' 'Publication,' 'Entry into force,' 'Transition periods', 'Non-compliance', 'Fines', 'Regulatory investigations', and 'Market withdrawals.' The flowchart should guide organizations through potential changes in 'Business models', 'Product offerings', 'Technical processes', and 'Governance and compliance approaches.' To denote global significance, include symbolic icons for businesses and various global aspects.

Akt EÚ o umelej inteligencii bol schválený členskými štátmi EÚ a po niekoľkých etapách má nadobudnúť účinnosť. Tieto etapy zahŕňajú hlasovanie vo výbore Európskeho parlamentu v polovici februára, formálne prijatie približne v apríli 2024, uverejnenie v máji/júni 2024 a nadobudnutie účinnosti o 20 dní neskôr. Nasledovať budú prechodné obdobia so zákazmi po 6 mesiacoch a vysokorizikovými povinnosťami po 12 mesiacoch. Nedodržanie požiadaviek môže mať závažné dôsledky, ako sú pokuty až do výšky 35 miliónov EUR alebo 7 % celosvetového ročného obratu, regulačné vyšetrovania a stiahnutie z trhu. Organizácie v EÚ aj mimo nej sa musia orientovať v zákone o umelej inteligencii, ktorý môže byť zložitý a otvorený výkladu. Na pomoc pri tom bol uverejnený jednostránkový vývojový diagram rozhodnutí, ktorý pomáha identifikovať kľúčové rozhodnutia a odkazuje na príslušné časti zákona o umelom inteligencii. Je však dôležité nahliadnuť do najnovšej verzie zákona o umelom inteligencii a vyhľadať právne poradenstvo pre konkrétne okolnosti. Organizácie možno budú musieť dodržiavať aj predpisy v iných jurisdikciách, ktoré sa môžu líšiť od ich prístupu k zákonu EÚ o umelom inteligencii. Včasné zapojenie sa do očakávanej regulácie je veľmi dôležité, pretože si môže vyžadovať zmeny obchodných modelov, ponuky produktov, technických procesov a prístupov k riadeniu a dodržiavaniu predpisov. Pre ďalšie diskusie o tom, ako regulácie ovplyvňujú AI, môžu jednotlivci kontaktovať Toma Whittakera, Briana Wonga alebo ktoréhokoľvek člena technologického tímu.

Celý článok

Leave a Reply